Skip to content

11074: 【原1074】LSZ的雪地脚印

题目

题目描述

author: oldherl 原OJ链接:https://acm.sjtu.edu.cn/OnlineJudge-old/problem/1074

Description

2006年冬的某一天上午下了一场大雪,TSYZ教学楼下的排球场上覆盖了一层雪。

下课了,很多人来到这里,留下了很多脚印。

排球场可以看作是由N×M的方格组成的一个矩形, 其中某些方格已经有脚印了,而剩下的则是完好的。

lsz想在上面写下自己的名字,也就是"lsz"三个字母,为了美观,要求这三个字母必须占据一个2:1(横向的,不能是1:2)的完好矩形,

也就是说,在这个2:1的矩形内不得有脚印。

现在给你场地的脚印情况,lsz想知道自己的名字最大可以占据多大面积。

40%的数据满足N,M<123

100%的数据满足0<N,M<1234

Input Format

第一行为空格分隔的两个正整数,N和M,表示场地的大小。

下面有N行,每行M个字符,每个字符要么是-(减号),表示该方格完好,要么是X(大写的x),表示该方格有脚印。

Output Format

一个正整数,表示"lsz"最大可以占据多大面积。

Hint

来源:2008年TSOI第一次模拟赛

样例解释 占据第二行和第三行的前4个方格。

Sample Input

4 6
X--XXX
----X-
------
-X--X-

Sample Output

8

BugenZhao's solution

//
// Created by BugenZhao on 2019/3/28.
//

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>

using namespace std;

using ll=long long;

bool table[2600][1300];
int dp[2600][1300];

int main() {
  int n, m;
  char tmp;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= m; ++j) {
      do {
        scanf("%c", &tmp);
      } while (tmp == '\n');
      table[2 * i - 1][j] = tmp == '-';
      table[2 * i][j] = tmp == '-';
    }
  }

  int maxAns = 0;

  for (int i = 1; i <= 2 * n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= m; ++j) {
      if (table[i][j]) {
        dp[i][j] = min(dp[i - 1][j - 1], min(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1])) + 1;
        maxAns = max(dp[i][j], maxAns);
      }
    }
  }

  maxAns = maxAns / 2 * 2;
  cout << maxAns * maxAns / 2 << endl;
  return 0;
}

FineArtz's solution

/* LSZ的雪地脚印 */
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int a[1235][1235], s[1235][1235], f[1235][1235];

int main(){
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i){
    for (int j = 1; j <= m; ++j){
      char ch;
      cin >> ch;
      a[i][j] = (ch == 'X' ? 1 : 0);
      s[i][j] = s[i - 1][j] + s[i][j - 1] - s[i - 1][j - 1] + a[i][j];
    }
  }
  memset(f, 0, sizeof(f));
  for (int i = 1; i <= n; ++i){
    for (int j = 2; j <= m; ++j){
      if (a[i][j])
        continue;
      for (int t = f[i - 1][j] + 1; t >= 1; --t){
        int x = i - t + 1, y = j - 2 * t + 1;
        if (x <= 0 || y <= 0)
          continue;
        int p = s[i][j] - s[x - 1][j] - s[i][y - 1] + s[x - 1][y - 1];
        if (p == 0){
          f[i][j] = t;
          break;
        }
      }
    }
  }
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 2; j <= m; ++j)
      if (f[i][j] > ans)
        ans = f[i][j];
  cout << ans * ans * 2 << endl;
  return 0;
}

ligongzzz's solution

#include "iostream"
#include "cstdio"
using namespace std;

bool ground[1240][1240] = { 0 };
int sum[1240][1240] = { 0 };

int main() {
  int N, M;
  cin >> N >> M;

  for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    sum[i][0] = sum[i - 1][1];
    for (int j = 1; j <= M; ++j) {
      while (true) {
        char c;
        scanf("%c", &c);
        if (c == 'X') {
          ground[i][j] = true;
          sum[i][j] = sum[i - 1][j] + sum[i][j - 1] - sum[i - 1][j - 1] + 1;
          break;
        }
        else if (c == '-') {
          sum[i][j] = sum[i - 1][j] + sum[i][j - 1] - sum[i - 1][j - 1];
          break;
        }
      }
    }
  }

  int cur_max = 0;
  for (int i = 1; i <= N; ++i) {
    for (int j = cur_max * 2; j <= M; ++j) {
      for (int k = cur_max; j >= k * 2 && i >= k; ++k) {
        if (sum[i][j] - sum[i][j - k * 2] - sum[i - k][j] + sum[i - k][j - k * 2] == 0) {
          cur_max = k;
        }
        else
          break;
      }
    }
  }

  cout << cur_max * cur_max * 2;

  return 0;
}

skyzh's solution

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <climits>
using namespace std;

int MAP[2001][2001] = { 0 };
int D[2001][2001] = { 0 };

int main() {
  int M, N;
  char tmp;
  cin >> N >> M;
  for (int i = 1; i <= N; i++) {
    for (int j = 1; j <= M; j++) {
      cin >> tmp;
      if (tmp == 'X') MAP[i][j] = 1;
      else MAP[i][j] = 0;
    }
  }
  D[1][1] = MAP[1][1];
  for (int j = 2; j <= M; j++) D[1][j] = D[1][j - 1] + MAP[1][j];
  for (int i = 2; i <= N; i++) {
    D[i][1] = MAP[i][1] + D[i - 1][1];
    for (int j = 2; j <= M; j++) {
      D[i][j] = D[i][j - 1] + D[i - 1][j] - D[i - 1][j - 1] + MAP[i][j];
    }
  }
  int L = 0, R = min(N, M);
  while (L < R) {
    int S = (L + R + 1) / 2;
    int S2 = S * 2;
    bool ok = false;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      for (int j = 0; j < M; j++) {
        if (i + S > N || j + S2 > M) continue;
        int cnt = D[i + S][j + S2] - D[i][j + S2] - D[i + S][j] + D[i][j];
        if (cnt == 0) {
          ok = true;
          break;
        }
      }
      if (ok) break;
    }
    if (ok) L = S; else R = S - 1;
  }
  cout << L * L * 2 << endl;
  return 0;
}

WashSwang's solution

#include <iostream>
using namespace std;
char map[1500][1500];
int m,n,d,ans,h[1500],l[1500],r[1500],curl,curr;
int main(){
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin>>m>>n;
  for (int i=0;i<m;++i)
    for (int j=0;j<n;++j)
      cin>>map[i][j];
  for (int i=0;i<n;++i) r[i]=n-1;
  for (int i=0;i<m;++i){
    for (int j=0;j<n;++j)
      if (map[i][j]=='-') h[j]++;
      else h[j]=0;
    curl=0;
    for (int j=0;j<n;++j)
      if (map[i][j]=='-') l[j]=max(curl,l[j]);
      else {l[j]=0; curl=j+1;}
    curr=n-1;
    for (int j=n-1;j>=0;--j) {
      if (map[i][j] == '-') r[j] = min(curr, r[j]);
      else {r[j] = n-1; curr=j-1;}
      d=min((r[j]-l[j]+1)/2,h[j]);
      if (2*d*d>ans) ans=2*d*d;
    }
  }
  cout<<ans;
}

yyong119's solution

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;

int map[1250][1250], cnt[1250][1250];
int maxS = 0;

int main() {

  ios::sync_with_stdio(false);
  int w, l;
  cin >> w >> l;
  char tmp;
  for (int i = 1; i <= w; ++i)
    for (int j = 1; j <= l; ++j) {
      cin >> tmp;
      if (tmp == 'X') map[i][j] = 1;
      cnt[i][j] = map[i][j] + cnt[i - 1][j] + cnt[i][j - 1] - cnt[i - 1][j - 1];
    }
  for (int i = 0; i < w; ++i) {
    for (int j = 0; j < l; ++j) {
      if (map[i + 1][j + 1]) continue;
      int xr = w - i, yr = l - j;
      if (xr <= maxS || (yr >> 1) <= maxS) continue;
      // //横向   //又踩坑了这个要用二分二分二分!!!
      // int Hmax = min(yr / 2, xr);
      // for (int p = Hmax; p > maxS; --p)
      // if (cnt[i][j + p * 2] + cnt[i + p][j] - cnt[i][j] == cnt[i + p][j + 2 * p]) {
      //   maxS = p;
      //   break;
      // }
      int r = min(yr / 2, xr), l = 1, mid;
      while (l < r) {
        mid = (l + r + 1) / 2;
        if (cnt[i][j + mid * 2] + cnt[i + mid][j] - cnt[i][j] == cnt[i + mid][j + 2 * mid])
          l = mid;
        else r = mid - 1;
        // cout << l << mid << r << endl;
      }
      if (cnt[i][j + mid * 2] + cnt[i + mid][j] - cnt[i][j] != cnt[i + mid][j + 2 * mid]) mid--;
      if (mid > maxS) maxS = mid;
      //纵向      //哎哟注意看题目啊不能纵向的 
      // int Vmax = min(yr, xr / 2);
      // for (int p = Vmax; p > maxS; --p)
      // if (cnt[i][j + p] + cnt[i + 2 * p][j] - cnt[i][j] == cnt[i + 2 * p][j + p]) {
      //   maxS = p;
      //   break;
      // }
    }
  }
  cout << maxS * maxS * 2 << endl;
  return 0;
}