Skip to content

14072: 【原4072】日天卖面包

题目

题目描述

author: MW 原OJ链接:https://acm.sjtu.edu.cn/OnlineJudge-old/problem/4072

Description

日天想要开一家面包店,卖各种各样的面包,他决定把店开在n个城市中的1个,这些城市的编号从1到n。而这些城市之间有m条道路,每一条连接着两个城市。

为了能在面包店里烤面包,日天需要一些制造面包的原料,而这些原料只在一些城市里有。k个原料城市分别在\(a_1,a_2,\cdots,a_k, 且a_i\in [1,n]\)

然而不幸的是,当地有一个政策,面包店不能开在有原料的城市里,因此他只能将面包店开在另外的n-k个城市中。当然,原料是要有运输费用的,日天需要为每1道路长度支付1元。

更严谨的说,如果日天吧面包店开在某一个城市b\((a_i \not= b 对于任意的 1\leq i \leq k)\), 并选择了一个有原料的城市s(s \( = a_j, 对某一j,1\leq j\leq k)\),并且b和s被一些路径连接在一起,这些路径的长度之和为x (如果有多条路径,日天可以选择他想要的那一条路径),则日天需要支付x元。

日天想要让自己的面包店成本最低,所以需要最低的运费。

Input Format

第一行,有三个整数n, m, k,分别对应城市数,道路数和有原料城市的数量。

接下来的m行,每一行包含三个整数u, v, l (\(u\not=v\)),表示城市u和v之间有一条长度为l的道路。

如果k > 0,那么最后一行会有k个不同的整数\(a_1, a_2, \cdots, a_k\),表示各个有原料城市的编号。如果k = 0,这一行不会出现。

Output Format

输出日天需要支付的最少的运费。

如果不存在能够开面包店的城市,则输出-1

Sample Input 1

5 4 2
1 2 5
1 2 3
2 3 4
1 4 10
1 5

Sample Output 1

3

Sample Input 2

3 1 1
1 2 3
3

Sample Output 2

-1

Limits

对于50%的数据,\(1\leq n \leq 20\)

对于100%的数据,\(1\leq n, m \leq 1e5\)

其中\(1\leq k \leq n, 1\leq l\leq 1e9\)

FineArtz's solution

/* 日天卖面包 */
#include <iostream>
#include <map>
#include <set>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;

class Point{
public:
  map<int, int> edge;
};

Point a[100005];
set<int> s;
bool is[100005];
int n, m, k;

int main(){
  cin >> n >> m >> k;
  if (k == 0){
    cout << "-1" << endl;
    return 0;
  }
  if (n >= 50){
  memset(is, 0, sizeof(is));
  for (int i = 1; i <= m; ++i){
    int u, v, w;
    cin >> u >> v >> w;
    if (a[u].edge.find(u) == a[u].edge.end()){
      a[u].edge[v] = w;
      a[v].edge[u] = w;
    }
    else{
      if (a[u].edge[v] > w){
        a[u].edge[v] = w;
        a[v].edge[u] = w;
      }
    }
  }
  int ans = 2147483647;
  int t;
  for (int i = 1; i <= k; ++i){
    cin >> t;
    s.insert(t);
    is[t] = true;
  }
  for (auto i : s){
    for (auto j : a[i].edge){
      if (!is[j.first]){
        ans = min(ans, j.second);
      }
    }
  }
  if (ans == 2147483647)
    cout << "-1" << endl;
  else
    cout << ans << endl;
  }
  else{
    int a[25][25];
    for (int i = 0; i < 25; ++i)
      for (int j = 0; j < 25; ++j)
        a[i][j] = -1;
    for (int i = 1; i <= m; ++i){
      int u, v, w;
      cin >> u >> v >> w;
      if (a[u][v] == -1){
        a[u][v] = w;
        a[v][u] = w;
      }
      else{
        if (a[u][v] > w){
          a[u][v] = w;
          a[v][u] = w;
        }
      }
    }
    int s[25];
    bool is[25];
    memset(is, 0, sizeof(is));
    for (int i = 1; i <= k; ++i){
      cin >> s[i];
      is[s[i]] = true;
    }
    int ans = 2147483647;
    for (int i = 1; i <= k; ++i){
      for (int j = 1; j <= n; ++j){
        if (is[j]) continue;
        if (a[s[i]][j] == -1) continue;
        ans = min(ans, a[s[i]][j]);
      }
    }
    if (ans == 2147483647)
      cout << "-1" << endl;
    else
      cout << ans << endl;
  }
  return 0;
}

ligongzzz's solution

#include "iostream"
#include "cstdio"
using namespace std;

bool city[100001] = { 0 };
int road[100000][3] = { 0 };

int main() {
  int n, m, k;
  cin >> n >> m >> k;

  for (int i = 0; i < m; i++) {
    scanf("%d %d %d", &road[i][0], &road[i][1], &road[i][2]);
  }

  for (int i = 0; i < k; i++) {
    int temp;
    scanf("%d", &temp);
    city[temp] = true;
  }

  //寻找最短路
  long long minMoney=1e10;
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    if ((city[road[i][0]] && !city[road[i][1]]) || (!city[road[i][0]] && city[road[i][1]])) {
      if (road[i][2] < minMoney)
        minMoney = road[i][2];
    }
  }

  if (k == 0 || minMoney >= 1e10)
    cout << -1;
  else
    cout << minMoney;

  return 0;
}